สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 โรงเรียนจิตราวิทยาเป็นการพัฒนาเน้นการพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีระเบียบ วินัย  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า 

 

ปรัชญาคือ   “ความรู้ คู่ คุณธรรม”

 

          ความรู้  หมายถึง  การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีทักษะพื้นฐานในการเรียน โดยเน้นวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

  ภาษาอังกฤษ เน้นเป็นพิเศษ

 2. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ธรรมชาติแวดล้อม  และการเปลี่ยนแปลงของสังคมคือ  มีสุขภาพกายใจ  สมบูรณ์  สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรมในชุมชน

   

          คุณธรรม หมายถึง  การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          คือ

 1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 2. มีศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เป็นพื้นฐาน  เช่น เสียสละ  ขยัน  ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัย และมีความรับผิดชอบ มีความเป็นประชาธิปไตย  ห่างไกลยาเสพติด

   

  คำขวัญคือ   “มีศีลธรรม  นำวินัย   ตั้งใจเรียน

   

            มีศีลธรรม        หมายถึง    การปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล  (ศีล  5 )  ได้

            มีวินัย  หมายถึง  การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับของ
                                             โรงเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ จนเป็นนิสัย 

            ตั้งใจเรียน        หมายถึง    การมีความพากเพียร พยามยาม และเอาใจใส่ต่อการเรียน
                                              และงานได้รับมอบหมาย

   

  อัตลักษณ์ของผู้เรียน
     มารยาทดี   มีวินัย
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
     โรงเรียนแห่งคุณธรรม

   

   

  ความหมายของอัตลักษณ์
            มารยาทดี  คือ ผู้เรียนมีความพฤติกรรมที่สุภาพ  อ่อนน้อม มีความดีงามทั้งกาย วาจา  และใจ มีมารยาทในการแสดงความเคารพ  มารยาทในการพูด  มีมารยาทในการรับประทานอาหารที่ดีจนเป็นที่ยอมรับในสังคม

            มีวินัย  คือ  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษาและของสังคม โดยผู้เรียนปฏิบัติมีนิสัยใฝ่เรียนรู้  ใฝ่ทำดี  ใฝ่รักษาสุขภาพ มีวินัยในการรักษาความสะอาด  และมีวินัยในการแต่งกายและมีวินัยในการเรียน

   

  ความหมายของเอกลักษณ์

            โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดคุณธรรมตามนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ที่สร้างความตระหนักและสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ความสมานฉันท์ สันติวิธี  วิถีประชาธิปไตย มาพัฒนาผู้เรียนโดยใช้   “8 คุณธรรมพื้นฐาน” เป็นจุดเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้  และอยู่ดี  มีสุข.

 

วิสัยทัศน์

       ภายในปีการศึกษา 2559-2562 โรงเรียนจิตราวิทยาเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสากล  มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  สานสัมพันธ์ชุมชน      มีสื่อ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรฐานและจรรยาบรรณ ตามวิชาชีพ มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข  มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

พันธกิจ

1. พัฒนาทักษะผู้เรียน เพื่อเน้นผลสัมฤทธิ์สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามหลักสูตรและมาตรฐานสากล

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน โดยเน้นความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย     บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. มุ่งเน้นการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่เน้นความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ใช้หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเกิดความพึงพอใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. มุ่งเน้นจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับทักษะภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร สู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

7. สนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดเพื่อพัฒนาสู่สังคม          แห่งการเรียนรู้

8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

 

        ยุทธศาสตร์

             ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะวิชาการ

             ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

             ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและศักยภาพบุคลากร

             ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

             ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน