สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ระเบียบการ

การเรียนการสอนเป็น   4  ระดับ

1.  รับเลี้ยงก่อนวัยเรียน (เตรียมอนุบาล)         รับอายุ  1  ขวบ  6 เดือน ขึ้นไป

2.  ระดับอนุบาลปีที่  1                         รับอายุ  3  ขวบ

3.  ระดับอนุบาลปีที่  2                         รับอายุ  4  ขวบ

4.  ระดับอนุบาลปีที่  3                         รับอายุ  5  ขวบ

การนับอายุ  นับถึงวันที่  16  พฤษภาคม  ของปีการศึกษาที่เข้าเรียน

        การรับนักเรียน

              1.  รับนักเรียน ทั้งชาย - หญิง

          2.  นักเรียนต้องมีอายุอย่างต่ำ  2  ขวบขึ้นไป

          3.  ต้องให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองนำมาฝากด้วยตนเอง

          4.  ต้องนำสูติบัตร,สำเนาทะเบียนบ้าน,ที่มีชื่อเด็กมาเป็นหลักฐานด้วย

          5.  ต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอาหารในวันที่ฝากให้เรียบร้อย

 

                   โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นตามปรัชญาของโรงเรียน 
คือ ความรู้  คู่  คุณธรรม นักเรียนของโรงเรียนจิตราวิทยาทุกคนจะต้องได้รับการอบรม บ่มนิสัยให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีกริยา มารยาทเรียบร้อย ยึดมั่นในชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรู้จักเสียสละทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมฯลฯ  เชื่อว่าคุณธรรมดังกล่าวจะนำไปสู่การเรียนด้านวิชาการที่สมบูรณ์และทำให้นักเรียน   เป็นคนดีที่มีคุณภาพ

            1.    การรับนักเรียน   นักเรียนชั้นประถมเป็นนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาจากชั้นอนุบาลของโรงเรียนและโรงเรียนจะรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่นในกรณีที่ห้องเรียนว่างพอจะรับเพิ่มเติมเท่านั้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน

         2.  การรับนักเรียนชั้นมัธยม    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนและโรงเรียนจะรับนักเรียนที่มาจากโรงเรียนอื่น  ในกรณีที่เรียนว่างพอจะรับเพิ่มเติมเท่านั้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน

3.  การลงทะเบียน

          3.1  ต้องให้บิดา-มารดา  หรือผู้ปกครองนำมาลงทะเบียนด้วยตนเอง

          3.2  เอกสารที่ต้องนำมาแสดงดังนี้

                3.2.1  หลักฐานแสดงผลการเรียน                       1      ฉบับ

                3.2.2  สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาสูจิบัตร             1      ฉบับ

                3.2.3  แบบ ปพ.1  ระเบียนสะสม                                 1      ฉบับ

                3.2.4  สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน                    1      ฉบับ

                3.2.5  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนผู้ปกครอง         1      ฉบับ

4.  การหมดสภาพการเป็นนักเรียน

          4.1  ขาดเรียนนานเกิน   15  วัน  โดยมิได้มีใบลาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ

          4.2  เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

                 4.3  ประพฤติผิดกฎข้อบังคับของโรงเรียน ประพฤติเป็นที่เสื่อมเสียทั้งภายในโรงเรียน     และภายนอกโรงเรียนอย่างร้ายแรง

          4.4  ยอดค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าอาหารนานเกินควร