สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

บุคลากร

หัวหน้าระดับปฐมวัย


นางดวงพร เชื้อสะอาด

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล 1


นางสาวเบญจวรรณ ปัญญา


นางสุรัชดา เขียวกันยะ

 


 

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2


นางณีรนุช วุฒิ


นางจันทร์จิรา ปันทะ

 


 

ระดับชั้นอนุบาล 1


นางสาววนิดา รุ่งปิ่น


นางสาวนันทภัค เดชาศรีวงค์

 


นาญาณภัทร อินสอน

 


นางสาวใจยา แก่นลา

 


นางสาวมัลลิกา มาละดา

 


นางสาวธันย์ชริน ช่างพระ

ระดับชั้นอนุบาล 2


นางสาวกนกวรรณ ชัยมา


นางวัชราภรณ์ ปลิวพิมาย


นางสาวปิยาพัชร ศรีแสง


นางสาวกิจนา บุญปั๋น

ระดับชั้นอนุบาล 3


นางโสภี เรือนคำ


นางสาวจันทร์จุรี สุวรรณชัยรบ


นางสาวพิมลพรรณ สอาดล้วน


นางสาวมัลลิกา มาละดา