สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

คณะผู้บริหาร

 


ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการ
อ.จิรากร  ทัศเกตุ


 


นายเฉลิม รัชชนะกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ


พ.ต.ท.เกศ สมพาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ-ตัวเเทนศิษย์เก่า


นายประยูร ลังการ์พินธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 


ดร.วิมลรัตน์ บุญชู
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางวิภา  ใจบุญ
ตัวแทนผู้ปกครอง


นายภิรมย์ ณรงค์ศรี
ประธานชมรมผู้ปกครอง


นางจิราวรรณ นามแก้ว
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ


นางกาญจนา กันธิยะ
รอง ผอ.ฝ่ายธุรการ-การเงิน


นางอัจฉรา มณีรัตน
รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป

 


นายทรงศักดิ์  ขันตี
รอง ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน


นายเจริญ นามแก้ว
รอง ผอ.ฝ่ายอาคารสถานที่


นายสุรสิทธิ์ ใจวงค์
รอง ผอ.ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน