สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนจิตราวิทยา

 

Title 2

     

       โรงเรียนจิตราวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียง บนเนื้อที่ 5 ไร่  ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2511 โดยมี    คุณแม่ขันแก้ว อุบลวัฒนอิสาน ซึ่งมีความประสงค์ที่จะจัดการศึกษาให้กับกุลบุตร - กุลธิดา ในระแวกบ้าน และชุมชนใกล้เคียง เพื่อที่จะได้มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

หลักสูตรที่เปิดสอนครั้งแรกเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2503 และในปีพุทธศักราช 2511 โรงเรียนจิตราวิทยาได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการการกำหนดไว้ทุกประการ และยังคงเน้นเรื่อง "ความรู้ คู่ คุณธรรม"

  Text 2

More text goes here.