สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

อาคารสถานที่

ประตูทางเข้าโรงเรียน

อาคาร 1 ตึกเรียน ชั้น ม.3
ห้องสมุด ห้องดุริยางค์ ห้องtablet

อาคาร 6 ตึกเรียน อนุบาลและ ป.1
ห้องบูรณาการ

อาคาร 2 ตึกเรียน ชั้น ม.1-2
ห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมและอนุบาล ห้องวิทยาศาตร์ ห้องเปียโนอิเล็คโทน

อาคาร 5 ตึกเรียนชั้น ป.4-6
ห้องศิลปะ

อาคาร 4 ตึกเรียน ชั้น ป.2-3
ห้องประชุม ห้องดนตรีไทย ห้องคอมพิวเตอร์ระดับประถม

ห้องสหกรณ์

อาคารห้องพยาบาล